Bulletin board

Редовни, македонски, албански јазик

ПЕДАГОШКИ СТАЖ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

                                                                                                                                                                                                ЛИСТ БР. 1

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ                                                   ,,ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“                                               од 2 – 20.04.2015 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
1 1 Клементина Спасовска 10236 (редовен) Одделение II а
2 Сибела Фиујанин 10231 (редовен) Одделение II а
3 Ивана Дојранлиева 10229 (редовен) Одделение II а
4 Ангела Јордановска 10240 (редовен) Одделение II а
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
2 1 Диме Димовски 10279 (редовен) Одделение III б
2 Емилија Младеновска 10220 (редовен) Одделение III б
3 Моника Прошева 10225 (редовен) Одделение III б
4 Душица Велкова 10227 (редовен) Одделение III б
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАМЧЕВСКА
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 ПЕДАГОШКИ СТАЖ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

                                                                                                                                                                                                ЛИСТ БР. 2

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ                                                   ,,ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“                                               од 2 – 20.04.2015

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
3 1 Весна Петрушевска 10247 (редовен) Одделение V а
2 Марија Синадиновска 10248 (редовен) Одделение V а
3 Моника Денковска 10245 (редовен) Одделение V а
4 Драгана Арсова 10269 (редовен) Одделение V а
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р БЛАГИЦА ПЕТКОВСКА
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
4 1 Симона Филиповска 10253 (редовен) Одделение IV а
2 Сузана Шонтевска 10256 (редовен) Одделение IV а
3 Ане Николовска 10261 (редовен) Одделение IV а
4 Ерват Кујовиќ 10267 (редовен) Одделение IV а
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р МАЈА РАУНИК КИРКОВ
    МЕНТОР НАСТАВНИК

  

ПЕДАГОШКИ СТАЖ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

                                                                                                                                                                                                ЛИСТ БР. 3

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ                                                   ,,ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“                                               од 2 – 20.04.2015

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
5 1 Семир Абдули 10276 (редовен) Одделение V в
2 Светле Костенцовска 10258 (редовен) Одделение V в
3 Ивана Васиелва 9923 (редовен) Одделение V в
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ТАЛЕВСКИ
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
6 1 Ивана Крстовска 10228 (редовен) Одделение II в
2 Јасмина Тасевска 10241 (редовен) Одделение II в
3 Катарина Милошевска 10242 (редовен) Одделение II в
4 Македонка Делова 10245 (редовен) Одделение II в
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р МАРЈАН МАЛЦЕВ
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 ПЕДАГОШКИ СТАЖ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

                                                                                                                                                                                                ЛИСТ БР. 4

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ                                                   ,,ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“                                               од 2 – 20.04.2015

  

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
7 1 Викторија Додевска 10252 (редовен) Одделение V б
2 Кристина Милошеска 9712 (редовен) Одделение V б
3 Абиб Сејдиу 9703 (редовен) Одделение V б
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р РОЗАЛИНА ПОПОВА КОСКАРОВА
    МЕНТОР НАСТАВНИК

  

ПЕДАГОШКИ СТАЖ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

                                                                                                                                                                                                ЛИСТ БР. 5

ГРАДИНКА                                                                          ,,МАЈСКИ ЦВЕТ“- ТАФТАЛИЏЕ                                   од 2 – 20.04.2015 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
1 1 Тања Јанева 10221 (редовен) средна
2 Стефанка Додевска 10438 (редовен) средна
3 Христина Ристовска 10364 (редовен) средна
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА КОТЕВА МОЈСОВСКА
    МЕНТОР ВОСПИТУВАЧ

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
2 1 Симона Стојановска 10380 (редовен) голема
2 Видосава Ристовска 10439 (редовен) голема
3 Александра Стојановска 9810 (редовен) голема
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ДОЦ. Д-Р ЗОРАН МИХАЈЛОВСКИ
    МЕНТОР ВОСПИТУВАЧ

 

ПЕДАГОШКИ СТАЖ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

                                                                                                                                                                                                ЛИСТ БР. 1

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ                                                   ,,ТЕФЕЈЈУЗ“                                                                       од 2 – 20.04.2015 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
1 1 Јлдз Емини 10356 (редовен) Одделение V 1
2 Ајнур Идриз 10493 (редовен) Одделение V 1
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р АИДА ИСЛАМ
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  Педагошкиот стаж се реализира од 2.04. до 20.04.2015
2 1 Мелис Туфекчи 10357 (редовен) Одделение II 2
    МЕНТОР ПРОФЕСОР ПРОФ. Д-Р АДНАН ЌАХИЛ
    МЕНТОР НАСТАВНИК

 

STAZHI PEDAGOGJIK VITI 2015                                                                                                                                                                       1

SHKOLLA FILLORE                                                              ,,NIKOLLA VAPCAROV’’                                               PREJ 220.04.2015

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
1 1 Kushtrim Latifi 10300(i regulltë) Klasa III 1 paradite
2 Fadil Samakova 10338       (i regulltë) Klasa III 1 paradite
3 Ajzan Osmanov 9898        (i regulltë) Klasa III 1 paradite
4 Nurten Xhaferi 10316(i regulltë) Klasa III 1 paradite
5 Jasir Osmani 10324(i regulltë) Klasa III 1 paradite
    Mentor profesor:PROF. D-R BUJAR SAITI
    Mentor mësimdhënës:

 

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
2 1 Shiponja Latifi 10315        (i regulltë) Klasa IV 2 paradite
2 Neal Rexhepi 10336 (i regulltë) Klasa IV 2 paradite
3 Arjeta Saliji 10328(i regulltë) Klasa IV 2 paradite
4 Gentijana Rustemi 10296(i regulltë) Klasa IV 2 paradite
5 Afrdita Saliji 10305 (i regulltë) Klasa IV 2 paradite
    Mentor profesor:DOC. D-R LEONORA JEGENI
    Mentor mësimdhënës:

 

 

STAZHI PEDAGOGJIK VITI 2015

                                                                                                                                                                                                                                    2

SHKOLLA FILLORE                                                              ,,NIKOLA VAPCAROV’’                                                 PREJ 220.04.2015

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
3 1 Jetula Maksudi 10468           (i regulltë) Klasa II 2 pasdite
2 Semra Ademi Muça 10310 (i regulltë) Klasa II 2 pasdite
3 Semire Demiri 10459 (i regulltë) Klasa II 2 pasdite
4 Nagihan Ismaili 10309(i regulltë) Klasa II 2 pasdite
5 Rejhan Musli 10313(i regulltë) Klasa II 2 pasdite
    Mentor profesor:DOC. D-R FLORINA SHEHU
    Mentor mësimdhënës:

 

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
4 1 Hanife Kadri 10298 (i regulltë) Klasa II 3 pasdite
2 Elmedina Ajeti 10304(i regulltë) Klasa II 3 pasdite
3 Zehra Kadriu 10307 (i regulltë) Klasa II 3 pasdite
4 Sara Ibraim 10317(i regulltë) Klasa II 3 pasdite
    Mentor profesor:PROF. D-R GJULUMSER KASAPI
    Mentor mësimdhënës:

  

STAZHI PEDAGOGJIK VITI 2015

                                                                                                                                                                                                                                    3

SHKOLLA FILLORE                                                              ,,NIKOLA VAPCAROV’’                                                 PREJ 220.04.2015

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
5 1 Hirije Ajeti 10323 (i regulltë) Klasa III 3 pasdite
2 Sara Imeri 10412(i regulltë) Klasa III 3 pasdite
3 Bekim Fetai 10332(i regulltë) Klasa III 3 pasdite
4 Severxhan Abdulla 9839(i regulltë) Klasa III 3 pasdite
5 Xhejlane Jakaj 9945(i regulltë) Klasa III 3 pasdite
    Mentor profesor:DOC. D-R TEUTA SHABANI
    Mentor mësimdhënës:

 

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
6 1 Kumrije Nuredini 10347(i regulltë) Klasa IV 1 pasdite
2 Ilire Dauti 10303(i regulltë) Klasa IV 1 pasdite
3 Shipe Emini 10297 (i regulltë) Klasa IV 1 pasdite
4 Drita Jahiu 10295(i regulltë) Klasa IV 1 pasdite
    Mentor profesor:DOC. M-R BURHAN AHMETI
    Mentor mësimdhënës:

 

 STAZHI PEDAGOGJIK VITI 2015

                                                                                                                                                                                                                                    4

SHKOLLA FILLORE                                                              ,,NIKOLA VAPCAROV’’                                                 PREJ 220.04.2015

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
7 1 Vildane Ahmeti 10453(i regulltë) Klasa IV 3 pasdite
2 Elzina Poliku 10456 (i regulltë) Klasa IV 3 pasdite
3 Albina Ologu 10302(i regulltë) Klasa IV 3 pasdite
4 Qendresa Qoku 10311(i regulltë) Klasa IV 3 pasdite
5 Ajla Mustafa 10330(i regulltë) Klasa IV 3 pasdite
    Mentor profesor:PROF. D-R EMIL SULEJMANI
    Mentor mësimdhënës:

 

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
8 1 Mervan Bajramovski 10480(i regulltë) Klasa V 2 pasdite
2 Erxhan Ismaili 10327(i regulltë) Klasa V 2 pasdite
3 Sadete Elezi 9766 (i regulltë) Klasa V 2 pasdite
4 Erduan Lutviu 10428(i regulltë) Klasa V 2 pasdite
    Mentor profesor:DOC. D-R LULZIM ALIU
    Mentor mësimdhënës:


STAZHI PEDAGOGJIK VITI 2015                                                                                                                                                           5                                                                                                                                 

KOPSHTI I FËMIJËVE                                                                   ,,FIDANI“                                                                   PREJ 220.04.2015

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
1 1 Gjulten Topalli 10498(i regulltë) i mesëm
2 Adelina Alija 10501(i regulltë) i mesëm
3 Zehra Iseni 10506(i regulltë) i mesëm
4 Bushra Alili 10383(i regulltë) i mesëm
5 Rijat Rustemi 9982(i regulltë) i mesëm
    Mentor profesor:DOC. D-R LULZIM ADEMI
    Mentor edukator:

 

Grupi Nr.ren STUDENTI:  Stazhi pedagogjik realizohet nga 2.04. deri më 20.04.2015
2 1 Uran Ismaili 9997 (i regulltë) i mesëm
2 Sunaj Murtezi 9967(i regulltë) i mesëm
3 Fatime Memeti 9885(i regulltë) i mesëm
4 Rabije Qaili 9889 (i regulltë) i mesëm
5 Berat Veliovski 10104(i regulltë) i mesëm
    Mentor profesor:DOC. D-R METODI GLAVCE
    Mentor edukator: