Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Огласна табла

Трет циклус студии

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

(ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

 

Предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување Семестар ЕКТС
Научно истражувачка етика со примена и примери во општествените и природно-математичките науки I 4
Методологија на научно истражувачката работа со примена и примери во општествените и природно-математичките науки I 4
 Изборен предмет  за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од Универзитетската листа на изборни предмети I 4
Предмети од полињата и областите на истражување Семестар ЕКТС
Изборен предмет I 6
Изборен предмет I 6
Изборен предмет I 6
Изборен предмет II 6
Изборен предмет II 6

 

Во согласност со мутидисциплинарноста на студиската програма, концентрацијата на предметите кои ги бира студентот на дадена потпрограма е поставена во истата потпограма, со можност за избор на предмети (не повеќе од 40 %) од друга потпограма во случај кога докторскиот труд има интердисциплинарен карактер.

 

Активности по семестар

 

Ред.

број

Назив на активности ЕКТС
I ГОДИНА – Прв семестар
1 Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување –

Научно истражувачка етика со примена и примери во општествените и природно-математичките науки

4
2 Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување – Методологија на научно истражувачката работа со примена и примери во општествените и природно-математичките науки (базично ниво) 4
3 Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување – Универзитетска листа на изборни предмети 4
4 Изборен предмет (поле и област на истражување) 6
5 Изборен предмет (поле и област на истражување) 6
6 Изборен предмет (поле и област на истражување) 6
Вкупно во првиот семестар 30
Втор семестар
1 Изборен предмет (поле и област на истражување) 6
2 Изборен предмет (поле и област на истражување) 6
3 Докторски семинар со презентација 2
4 Истражување ( за подготовка на тема за докторска дисертација) 14
5 Годишна конференција со презентација на извештај 2
Вкупно во вториот семестар 30
II ГОДИНА – Трет семестар
1 Подготвување и поднесување на пријава за тема на докторската дисертација и самостојно истражување 28
2 Докторски семинар со презентација за извештај 2
Вкупно во третиот семестар 30
Четврти семестар
1 Работилница за истражувачка практика 3
2 Самостојно истражување и објавување резултати 25
3 Годишна конференција со презентација на извештај 2
Вкупно во четвртиот семестар 30
III ГОДИНА – Петти семестар
1 Самостојно истражување и објавување резултати 28
2 Докторски семинар со презентација на извештај 2
Вкупно во петтиот семестар 30
Шестти семестар
1 Работилница за истражувачка практика 3
2 Истражување и пишување на тезата 25
3 Годишна конференција со презентација на извештај 2
Вкупно во шесттиот семестар 30
Вкупно: 180

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ

(УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

 

ИМЕ НА ПРЕДМЕТОТ НАСТАВНИК НАСТ. ЈАЗИК ЕКТС
Напредно академско пишување Б. Петковска (носител),

М. Спасевски, Б. Маленко

македонски 4
В. Кадриу, Л. Алиу албански
 

 

 

 

Мултидисциплинарни истражувачки приоди во образованието

Multidisciplinary Research Approach in Education

 

 

 

(Предметот се полага пред комисија од 3 наставници: носителот З. Михајловски и наставници од две различни научно-истражувачки подрачја на наставниот јазик на студиската програма или на англиски наставен јазик)

З. Михајловски (носител) македонски и англиски 4
Природно-математичко подрачје:
С. Јакимовиќ македонски и англиски
М. Главче албански
А. Ќахил турски
Општествено подрачје:
Р. Попова Коскарова македонски
Е. Сулејмани албански
Хуманистичко и уметничко подрачје:
Е. Ралповска,

М. Рауник Кирков

македонски
Љ. Адеми албански
А. Ислам турски и англиски
Системски проучувања на предучилишното образование Т. Котева Мојсовска македонски 4
Ѓ. Касапи албански
Семејното воспитание во функција на  социјален развој Т. Котева Мојсовска македонски 4
Ѓ. Касапи албански
Методологија на педагошкото научно истражување М. Петрова македонски 4
Ф. Шеху албански
Современи пристапи во образовниот менаџмент  Р. Попова-Коскарова македонски 4
Ф. Шеху албански
Наставни стратегии за успешно учење и поучување Б. Камчевска (носител),

В. Макашевска

македонски 4
Т. Шабани албански
Теорија и развој на курикулум С. Никодиновска Банчотовска македонски 4
Т. Шабани албански
Интеркултурализмот во наставата по музичко образовaние

Interculuralism in Music Education

В. Талевски македонски 4
А. Ислам турски англиски
Училишната библиотека и образованието С. Котовчевска (носител)

Б. Петковска

М. Спасовски

македонски 4
Апликативни истражувања во примарното образование М. Малцев македонски 4
Б. Саити албански

 


 

 

ЛИСТИ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛИЊАТА И ОБЛАСТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

 

Потпограма:

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ (ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИТЕ НАУКИ

 

ИМЕ НА ПРЕДМЕТОТ НАСТАВНИК НАСТ. ЈАЗИК ЕКТС
Истражувања во математичкото образование

Research in Mathematics Education

С. Јакимовиќ македонски и англиски 6
М. Главче албански
Научно-дисциплинарни основи на математичката писменост

Scientific-disciplinary Foundations of Mathematical Literacy

С. Јакимовиќ македонски и англиски 6
Современи приоди на почетната настава по математика во примарното образование В. Макaшевска македонски 6
М. Главче албански
Истражување и развој на математичкиот курикулум

Research and Development of the Mathematics Curriculum

С. Јакимовиќ македонски и англиски 6
М. Главче албански
Интегрирани приоди во наставата од природно-научното подрачје во примарното образование Б. Камчевска македонски 6
Л. Јегени албански
А. Ќахил турски
Нормативите и стандардите во училиштето во функција на здравјето на учениците Б. Глигорова македонски 6
Екологија во образованието на наставниците Б. Глигорова македонски 6
Л. Јегени албански
А. Ќахил турски

 

 

 

Потпограма:

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ (ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

ИМЕ НА ПРЕДМЕТОТ НАСТАВНИК НАСТ. ЈАЗИК ЕКТС
Општеството и образованието В. Тимовски македонски 6
Е. Сулејмани албански
Религиските системи и образованието В. Тимовски македонски 6
Е. Сулејмани албански
Едукација за културна различност Р. Попова-Коскарова македонски 6
Е. Сулејмани албански
Когнитивен развој

Cognitive Development

З. Михајловски,

М. Николовска

македонски и англиски 6
Психологија на учењето, помнењето и мислењето

Psychology of Learning, Memorizing and Reasoning

З. Михајловски,

М. Николовска

македонски и англиски 6
Половите разлики во когнитивните способности

Gender Differences in Cognitive Abilities

З. Михајловски,

М. Николовска

македонски и англиски 6
Апликативни кинезиолошки истражувања во примарното образование М. Малцев македонски 6
Б. Саити албански
Научно-дисциплинарни основи на физичкото и здравственото образование М. Малцев македонски 6
Б. Саити албански
Интегрирани приоди во наставата од општествено-хуманистичкото подрачје во примарното образование Б. Камчевска македонски 6
Л. Јегени албански
Откривање и работа со надарени деца Б. Камчевска македонски 6
Т. Шабани албански

 

 

Потпограма:

ПЕДАГОШКО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

(ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

 

ИМЕ НА ПРЕДМЕТОТ НАСТАВНИК НАСТ. ЈАЗИК ЕКТС
Современи модели и стратегии на воспитно  дејствување Р. Попова-Коскарова македонски 6
T. Шабани албански
Образовни системи Р. Попова-Коскарова македонски 6
Ф. Шеху албански
Професионалните компетенции на наставниците С. Никодиновска Банчотовска македонски 6
Т. Шабани албански
Докимолошките категории во дидактиката С. Никодиновска Банчотовска македонски 6
Т. Шабани албански
Комуникациски односи и стратегии во образованието  Т. Котева Мојсовска македонски 6
Ф. Шеху албански
Образовниот систем, семејството и заедницата  Т. Котева Мојсовска македонски 6
Ѓ. Касапи албански
Стратегии на квалитативните и акционите истражувања во образованието М. Петрова македонски 6
Ф. Шеху албански
Различни педагошки стратегииуспешни ученици М. Петрова македонски 6
Ѓ. Касапи албански
Креирање на средина за учење и развој (примарно образование) В. Макaшевска македонски 6
Ѓ. Касапи албански
Дидактика на мултимедијалните системи С. Никодиновска Банчотовска македонски 6
Монтесори метод за примарно детско/ ученичко образование М. Петрова македонски 6

 

 

 

Потпрограма:

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ (ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ И УМЕТНОСТИ

 

Модул А    –  ЈАЗИЧНО И ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

 (ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

ИМЕ НА ПРЕДМЕТОТ НАСТАВНИК НАСТ. ЈАЗИК ЕКТС
Подрачјето Јазик во примарното образование Б. Маленко македонски 6
В. Кадриу албански
Научно-дисциплинарни основи на јазичната писменост Б. Маленко македонски 6
В. Кадриу албански
Мајчиниот јазик како дидактичко средство во примарното образование Е. Ралповска македонски 6
Љ. Адеми албански
Лексиката и лексичкиот систем на македонскиот јазик/ албанскиот јазик Е. Ралповска македонски 6
Љ. Адеми албански
Образување на зборовите Е. Ралповска македонски 6
В. Кадриу албански
Технологијата и мултимедиумите во наставата по мајчин јазик Б. Петковска македонски 6
Љ. Адеми албански
Методика на логографската, алфабетската и ортографската фаза на писменоста по предметот Македонски јазик Б. Петковска македонски 6
Методика на функционалната писменост по предметот Македонски јазик Б. Петковска македонски 6
Методика на мајчиниот јазик во билингвални средини М. Спасевски,

Б. Маленко

македонски 6
Л. Алиу албански
Современи перспективи во истражувањето на книжевноста М. Спасевски македонски 6
Л. Алиу албански
Од јазик до книжевност М. Спасевски македонски 6
Л. Алиу албански

 

 

 

Потпрограма:

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ (ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ И УМЕТНОСТИ

 

Модул Б    –  ХУМАНИСТИЧКО И УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

(ЗА ПРИМАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

 

ИМЕ НА ПРЕДМЕТОТ НАСТАВНИК НАСТ. ЈАЗИК ЕКТС
Современи текови на музичката методика во образованието на наставници

Contemporary Tendencies in Didactics of Music in Teacher Education

В. Талевски македонски 6
А. Ислам турски и

англиски

Ј.Старова Мехмети албански
Музички приоди кај деца со посебни потреби

Musical Approaches for Children with Speacila Needs

В. Талевски македонски 6
А. Ислам турски и

англиски

Ј.Старова Мехмети албански
Методски пристапи за заштита на музичката традиција

Didactical Approaches for Preservation of the Musical Tradition

В. Талевски македонски 6
А. Ислам турски и

англиски

Ј.Старова Мехмети албански
Технологијата и мултимедиумите во ликовното образование М. Рауник Кирков македонски 6
Стратегии за стимулирање на креативноста во ликовното изразување на учениците М. Рауник Кирков македонски 6
Етика во образованието на наставници С. Камџијаш македонски 6
Библиотекарството и примарното образование С. Котовчевска македонски 6
Историја на цивилизациите во Македонија С. Котовчевска македонски 6
Историја на словенските азбуки В. Мартиновска македонски 6

 

 

 


Согласно член 99 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр.41 од 27.2.2014), како „прозорци на мобилност“, односно наставни предмети чии активности можат да се изведуваат и на англиски јазик за студиската програма по Образование на наставници (за примарното образование) се предвидени предметите:

 

Бр. Предмет од универзитетска листа Наставник Сем. ЕКТС
1 Multidisciplinary Research Approach in Education проф. д-р З. Михајловски (носител)

проф. д-р С. Јакимовиќ

проф. д-р А. Ислам

I 4
2 Interculturalism in Music Education проф. д-р А. Ислам I 4
Бр. Предмет од студиската програма Наставник Сем. ЕКТС
3 Research in Mathematics Education проф. д-р С. Јакимовиќ I или  II 6
4 Scientific-Disciplinary Foundations of Mathematical Literacy проф. д-р С. Јакимовиќ I или  II 6
5 Research and Development of the Mathematics Curriculum проф. д-р С. Јакимовиќ I или  II 6
6 Cognitive Development проф. д-р З. Михајловски (носител)

проф. д-р Мирослава Николовска

I или  II 6
7 Psychology of Learning, Memorizing and Reasoning проф. д-р З. Михајловски (носител)

проф. д-р Мирослава Николовска

I или  II 6
8 Gender Differences in Cognitive Abilities проф. д-р З. Михајловски (носител)

проф. д-р Мирослава Николовска

I или  II 6
9 Contemporary Tendencies in Didactics of Music in Teacher Education проф. д-р А. Ислам I или  II 6
10 Musical Approaches for Children with Speacila Needs проф. д-р А. Ислам I или  II 6
11 Didactical Approaches for Preservation of the Musical Tradition проф. д-р А. Ислам I или  II 6

 


 


 

УПИСИ 2019/20
Септември сесија19
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________