Огласна табла

Библиотекарство

БИБЛИОТЕКАРСТВО

Прв циклус на универзитетски студии

 I СЕМЕСТАР

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ101м Историја на писмотои библиотеките 3+2 75 7 по I семестар завршна оценка
ЗПБ102м Историја на писменоставо Македонија 3+1+1* 75 7 по I семестар завршна оценка
ЗПБ103м Книгата и теориитена читањето 2+2 60 6 по I семестар завршна оценка
ЗПБ104м Англиски јазик 2+2 60 6 по I семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр.1 2+1 45 4
ВКУПНО: A 12+8+1 315 30

 

ЛИСТА БР. 1
ИПБ105м Социологијана културата 2+1 45 4 по I семестар завршна оценка
ИПБ106м  Психологија на личноста 2+1 45 4 по I семестар завршна оценка

*Фонд на часови предвидени за практична настава.

 

 II СЕМЕСТАР

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ107м Културна историјана Македонија 3+2 75 7 по II семестар завршна оценка
ЗПБ108м Палеографија 3+1+1 75 7 по II семестар завршна оценка
ЗПБ109м Информатичка писменост 2+2 60 6 по II семестар завршна оценка
ЗПБ110м Македонски јазик 2+2 60 6 по II семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр. 2 2+1 45 4
ВКУПНО: A 12+8+1 315 30

 

ЛИСТА БР. 2
ИПБ111м Филозофија 2+1 45 4 по II семестар завршна оценка
ИПБ112м Естетика 2+1 45 4 по II семестар завршна оценка
ИПБ113м Педагогија 2+1 45 4 по II семестар завршна оценка

  

III СЕМЕСТАР

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фондна часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ201м Библиотекарство 3+2 75 7 по III семестар завршна оценка
ЗПБ202м Македонска, албанска и турска книжевност 1 3+2 75 7 по III семестар завршна оценка
ЗПБ203м Лексикографијаи енциклопедистика 2+1+1 60 6 по III семестар завршна оценка
ЗПБ204м Ракописната традицијаво Македонија 3+1 60 6 по III семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр. 3 2+1 45 4
ВКУПНО: A 12+7+1 315 30

 

ЛИСТА БР. 3
ИПБ205м Теорија и историјана библиографијата 2+1 45 4 по III семестар завршна оценка
ИПБ206м Литература за деца 2+1 45 4 по III семестар завршна оценка

 

IV СЕМЕСТАР

Код на предметот  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ207м Историјана библиотекарството

во Македонија

2+2 60 6 по IV семестар завршна оценка
ЗПБ208м Раритетни збирки 2+2 60 6 по IV семестар завршна оценка
ЗПБ209м Македонска, албанскаи турска книжевност 2 3+2 75 7 по IV семестар завршна оценка
ЗПБ210м Каталогизацијана библиотечниот фонд 2+2+1 75 7 по IV семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр. 4 2+1 45 4
ВКУПНО: A 11+9+1 315 30

 

ЛИСТА БР. 4
ИПБ211м Применана методологијата

во библиотекарството

и архивистиката

2+1 45 4 по I V семестар завршна оценка
ИПБ212м  Архивистика 2+1 45 4 по I V семестар завршна оценка

  

V СЕМЕСТАР

Кодна предметот  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ301м Класификацијана библиотечниот фонд 2+2+1 75 6 по V семестар завршна оценка
ЗПБ302м Светска книжевност 1 3+2 75 6 по V семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр. 5 2+2 60 6
Изборен предмет од листа бр. 5 2+2 60 6
Изборен предмет од листата на УКИМ 2+2 60 6
ВКУПНО: A 11+10+1 330 30

 

ЛИСТА БР. 5
ИПБ303м Основи на статистиката 2+2 60 6 по V семестар завршна оценка
ИПБ304м Историја на книгатаи читањето 2+2 60 6 по V семестар завршна оценка
ИПБ305м Странски јазик (француски, германски, руски) 2+2 60 6 по V семестар завршна оценка

 

VI СЕМЕСТАР

Кодна предметот  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фондна часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ307м Светска книжевност 2 3+2 75 7 по VI семестар завршна оценка
ЗПБ308м Традиционалнои електронско издаваштво 3+1+1 75 7 по VI семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр. 6 2+1 45 4
Изборен предмет од листа бр. 6 2+1 45 4
Изборен предмет од листа бр. 6 2+1 45 4
Изборен предмет од листата на УКИМ 2+1 45 4
ВКУПНО: A 14+7+1 330 30

 

ЛИСТА БР. 6
ИПБ309м Специјализирани библиотеки и збирки 2+1 45 4 по VI семестар завршна оценка
ИПБ310м Методика на работењево училишните библиотеки 2+1 45 4 по VI семестар завршна оценка
ИПБ311м Пребарување низ податоци 2+1 45 4 по VI семестар завршна оценка
ИПБ312м Етикаво библиотекарството 2+1 45 4 по VI семестар завршна оценка

VII СЕМЕСТАР

Кодна предметот  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ401м Дигитализацијана библиотечната граѓа 2+2+1 75 6 по VII семестар завршна оценка
ЗПБ402м Комуникација со културана изразувањето 3+2 75 6 по VII семестар завршна оценка
Изборен предмет од листа бр. 7 2+2 60 6
Изборен предмет од листа бр. 7 2+2 60 6
Изборен предмет од листата на УКИМ 2+2 60 6
ВКУПНО: A 11+10+1 330 30

 

ЛИСТА БР. 7
ИПБ403м Библиотечни фондови, формирање и организација 2+2 60 6 по VII семестар завршна оценка
ИПБ404м Менаџментво библиотекарството 2+2 60 6 по VII семестар завршна оценка
ИПБ405м Јазик на средината(на доминантната националност) 2+2 60 6 по VII семестар завршна оценка

 

VIII СЕМЕСТАР

Код на предметот  ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредити Испитсе полага
ЗПБ407м Основи на информациска писменост 3+1+1 75 6 по VIII семестар завршна оценка
ЗПБ408м Дипломска работа* 60 6
Изборен предмет од листа бр. 8 3+1 60 6
Изборен предмет од листа бр. 8 3+1 60 6
Изборен предмет од листатана УКИМ 3+1 60 6
ВКУПНО: A 12+4+1 315 30

 

ЛИСТА БР. 8
ИПБ409м Јавни, училишнии високошколски библиотеки 3+1 60 6 по VIII семестар завршна оценка
ИПБ410м Библиотечна безбедност 3+1 60 6 по VIII семестар завршна оценка
ИПБ411м Односи на библиотекитесо јавноста 3+1 60 6 по VIII семестар завршна оценка

 

  • Бројот на часови, што се неопходни за изработка на дипломската работа не е пресметан во вкупниот број на часови за VIII семестар.
  • Практичната настава ќе се реализира најмалку еден ден седмично во библиотеката на факултетот и други соодветни институции, преку практичните часови предвидени во рамките на предметите.
  • Клиничката настава во текот на студиите ќе се реализира од страна на стручњаци од практиката со одржување на 10% од предавањата или вежбите во рамките на факултетот или во други соодветни институции

2.1. Универзитетска листа на слободни изборни предмети понудени од Факултетот

За информирано донесување одлуки во поглед на изборните предмети од Универзитетската листа, а со цел зголемување на мобилноста меѓу програмите, се наведени значењата на кодовите:

ЗПОН – задолжителен предмет на Одделенска настава

ИПОН – изборен предмет за Одделенска настава

ЗППВ – задолжителен предмет за Предучилишно воспитание

ИППВ – изборен предмет за Предучилишно воспитание

ЗПБм – задолжителен предмет на Библиотекарство

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Код на предметот  ПРЕДМЕТИ Кредити Наставен јазик
101 ЗПОН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРАНА ИЗРАЗУВАЊЕТО 1 5 македонски
103 ЗПОН СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 5 македонски
ЗПБ 101м ИСТОРИЈА НА ПИСМОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ 7 македонски
ЗПБ 102м ИСТОРИЈА НА ПИСМЕНОСТА ВО МАКЕДОНИЈА 7 македонски
109 ИПОН РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ 3 македонски,албански
118 ИПОН ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА  АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК 3 албански
202 ЗПОН МАТЕМАТИКА 2 5 македонски
202 ЗППВ ДИДАКТИКА 9 македонски,албански
ЗПБ 203м ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЕНЦИКОЛОПЕДИСТИКА 6 македонски
203 ЗПОН СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА 5 македонски,албански
203 ЗППВ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 6 македонски,албански
206 ИПОН ЕТИКА 3 македонски
209 ИПОН МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 3 македонски
215 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТАИ УМСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ 3 македонски
301 ЗПОН МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 6 албански
302 ЗПОН ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕСО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 8 македонски, албански,труски
303 ЗПОН ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 македонски,албански
307 ИПОН АКЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 3 македонски
309 ИПОН МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА 3 македонски,албански
311 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ 5 македонски,албански
402 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 2 5 македонски,албански
403 ЗПОН МЕТОДИКА НА  НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 2 5 македонски,албански,

турски

404ЗПОН ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 македонски,албански
ИПБ 405м ЈАЗИК НА СРЕДИНАТА (НА ДОМИНАНТНАТА НАЦИОНАЛНОСТ) 6 албански
409 ИПОН ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ 3 Македонски

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
Код на предметот  ПРЕДМЕТ Кредити Наставен јазик
101 ЗПОН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРАНА ИЗРАЗУВАЊЕТО 2 5 македонски
103 ЗПОН СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 5 албански
105 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНОСТА 3 македонски,албански
ЗПБ 107м КУЛТУРНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 7 македонски
ЗПБ 108м ПАЛЕОГРАФИЈА 7 македонски
108 ИПОН ЛЕКСИКОЛОГИЈА СО ФРАЗЕОЛОГИЈА 3 македонски,албански
110 ЗППВ ОПШТА ПЕДАГОГИЈА 5 албански
113 ЗПОН МАТЕМАТИКА 1 5 македонска
210 ИППВ МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 македонски,албански
210 ЗПОН УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 6 македонски,албански
213 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ХУМАНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ 3 македонски
214 ИПОН СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА 3 македонски,албански
217 ИПОН ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 македонски
218 ИПОН МЕДИУМСКА КУЛТУРА 3 албански
308 ИППВ ЕСТЕТИКА 3 македонски
312 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 1 5 македонски,албански
313 ЗПОН МЕТОДИКА НА  НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 1 5 македонски,албански,

турски

315 ЗПОН МУЗИЧКО  ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА 5 македонски,турски
316 ИПОН ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА 5 македонски
401 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ / АЛБАНСКИ  ЈАЗИК 1 5 македонски,албански
406 ИППВ КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА 3 македонски,албански
412 ЗПОН ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА 5 македонски,албански