Огласна табла

Предучилишно воспитание

Предучилишно воспитание

Прв циклус на универзитетски студии

Во согласност со членот 103 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ, бр. 35/2008), македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет на групата за Предучилишно воспитание на албански и на турски наставен јазик и носи одреден број кредити. Во согласност со членот 105 од Законот за високото образование, секоја студиска година носи 60 кредити, поради што за студентите на албански и на турски наставен јазик бројот на кредитите кои ги носат предметите Хигиена и Основи на филозофијата и обемот на наставата по овие два предмети изнесува 3 кредити, односно 45 часа предавања и вежби семестрално.

Студентите од групите на албански наставен јазик и на турски наставен јазик (Предучилишно воспитание и Одделенска настава), освен предметот Македонски јазик со култура на изразувањето за етничките групи, во согласност со членот 103 од Законот за високото образование, слушаат настава и полагаат испити на македонски наставен јазик на најмалку уште два предмети. Во студиската програма по Предучилишно воспитание тие два предмети се:

  1. Историја/Национална историја
  2. Хигиена

Во текот на студирањето студентите задолжително избираат најмалку еден странски јазик од слободната листа на изборни предмети на УКИМ и најмалку еден предмет од областа на инклузијата во образованието или Методика на работа со деца попречени во развојот, од слободната листа на изборни предмети на УКИМ (Филозофски факултет).

Во првите три семестри, практичната настава се изведува преку Педагошка практика 1-4, со по најмалку еден наставен час еден ден седмично, вкупно 30 дена годишно. Педагошката практика нема статус на предмет. Од четврти до осми семестар, практичната настава се реализира најмалку еден до два дена седмично преку практичните часови предвидени во рамките на предметите од следнава табела и преку Педагошкиот стаж (кој нема статус на предмет) во осмиот семестар. Практичната настава е услов за запишување во наредниот семестар.

Табела со предмети кои опфаќаат практична настава

Бр. Предмет семестар фонд
1. Предучилишна педагогија 3 4 + 2
2. Методологија на педагошките истражувања 5 3 + 2 + 1
3. Методика на воспитно-образовната работа по култура на говорот 1 7 3 + 2 + 1
4. Методика на воспитно-образовната работа по култура на говорот 2 8 3 + 2 + 1
5. Методика на воспитно-образовната работа по Математика 1 7 3 + 2 + 1
6. Методика на воспитно-образовната работа по Математика 2 8 3 + 2 + 1
7. Методика на воспитно-образовната работа по Природа и општество 1 7 3 + 2 + 1
8. Методика на воспитно-образовната работа по Природа и општество 2 8 3 + 2 + 1
9. Физичко воспитание со методика 6 2 + 2 + 1
10. Ликовно воспитание со методика 6 2 + 2 + 1
11. Музичко воспитание со методика 7 3 + 2 + 1

  

I СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
101 ЗППВ МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ/ТУРСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО 1 3+2 75 5
102 ЗППВ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО 1 (за етничките групи)1 1+1 30 2
103 ЗППВ ОСНОВИ НА ФИЛОЗОФИЈАТА 3+2 (2+1) 75 (45) 5 (3)
104 ЗППВ ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 3+3 90 6
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира еден предмет) 2+1 45 3
Изборен предмет од универзитетската листа на слободни изборни предмети(студентот бира два предмети од кои еден е странски јазик) 9 135 9
Педагошка практика 1(нема статус на предмет) 0+2 30 2
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
105 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНОСТА 2+1 45 3
106 ИППВ ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ 2+1 45 3

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити

Факултативен предмет

Физичко воспитание 0+2 30 /

 

II СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
107 ЗППВ МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ/ТУРСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО 2 3+2 75 5
108 ЗППВ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО 2 (за етничките групи)[1] 1+1 30 2
109 ЗППВ МАТЕМАТИКА 3+3 90 6
110 ЗППВ ОПШТА ПЕДАГОГИЈА 4+1 75 5
111 ЗППВ СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 3+2 75 5
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира еден предмет) 3+2 75 5
Изборен предмет од групата Б2 (студентот бира еден предмет) 2+1 45 3
Педагошка практика 2(нема статус на предмет) 0+1 15 1
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
112 ИППВ ОСНОВИ НА ПРИРОДАТА 1 3+2 75 5
113 ИППВ ОСНОВИ НА ПРИРОДАТА 2 3+2 75 5

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
114 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНИОТ РАЗВОЈ 2+1 45 3
115 ИППВ РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ 2+1 45 3
116 ИППВ ИСТОРИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИДЕИ 2+1 45 3

Факултативен предмет

Физичко воспитание 0+2 30 /

  

III СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
201 ЗППВ ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 4+2 90 6
202 ЗППВ ДИДАКТИКА 5+4 135 9
203 ЗППВ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 3+3 90 6
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира еден предмет) 2+1 45 3
Изборен предмет од универзитетската листа на слободни изборни предмети(студентот бира еден предмет) 4 60 4
Педагошка практика 3(нема статус на предмет) 0+2 30 2
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
204 ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНАТА РАБОТА 2+1 45 3
205 ЗППВ МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 2+1 45 3

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити

 

 

IV СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
206 ЗППВ ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА 3+2 75 5
207 ЗППВ СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА 4+1 75 5
208 ЗППВ ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА 3+2 75 5
209 ЗППВ ХИГИЕНА[2] 3+2 (2+1) 75 (45) 5 (3)
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира три предмети) 2+1 45 9
Педагошка практика 4(нема статус на предмет) 0+1 15 1
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
210 ИППВ МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2+1 45 3
211 ИППВ ЕТИКА 2+1 45 3
212 ИППВ СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА 2+1 45 3
213 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ХУМАНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ 2+1 45 3
214 ИППВ ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА 2+1 45 3
215 ИППВ КОМБИНАТОРИКА СО ЕЛЕМЕНТИ НА ВЕРОЈАТНОСТ 2+1 45 3
216 ИППВ ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 2+1 45 3
217 ИППВ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ГРАМАТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ/ АЛБАНСКИОТ/ ТУРСКИОТ ЈАЗИК 2+1 45 3
218 ИППВ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН СОФТВЕР 2+1 45 3

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити

 

 

V СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
301 ЗППВ МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 3+2+1 90 6
302 ЗППВ ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ВОСПИТАНИЕ 3+2 75 5
303 ЗППВ ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ВОСПИТАНИЕ 3+2 75 5
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира еден предмет) 2+2 60 4
Изборен предмет од групата Б2 (студентот бира два предмети) 2+1 45 6
Изборен предмет од универзитетската листа на слободни изборни предмети(студентот бира еден предмет) 4 60 4
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
304 ИППВ ИСТОРИЈА[3] 2+2 60 4
305 ИППВ НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА[4] 2+2 60 4

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
306 ИППВ ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА 2+1 45 3
307 ИППВ ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ 2+1 45 3
308 ИППВ ЕСТЕТИКА 2+1 45 3
309 ИППВ ПЕДАГОГИЈА НА СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ 2+1 45 3
310 ИППВ ЛЕКСИКОЛОГИЈА СО ФРАЗЕОЛОГИЈА 2+1 45 3

 

 

VI СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
311 ЗППВ ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ВОСПИТАНИЕ СО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 4+4 120 8
312 ЗППВ ЛИКОВНО ВОСПИТАНИЕ СО МЕТОДИКА 2+2+1 75 5
313 ЗППВ ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ СО МЕТОДИКА 2+2+1 75 5
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира еден предмет) 3+2 75 5
Изборен предмет од групата Б2 (студентот бира еден предмет) 2+1 45 3
Изборен предмет од универзитетската листа на слободни изборни предмети(студентот бира еден предмет) 4 60 4
ВКУПНО 30 450 30

 

 

 

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
314 ИППВ КОМУНИКОЛОГИЈА 3+2 75 5
315 ИППВ ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА 3+2 75 5

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
316 ИППВ АКЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 2+1 45 3
317 ИППВ КРЕАТИВНА ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА 2+1 45 3
318 ИППВ МЕДИУМСКА КУЛТУРА 2+1 45 3

 

VII СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
401 ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО КУЛТУРА НА ГОВОРОТ 1 3+2+1 90 6
402 ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА 1 3+2+1 90 6
403 ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО ПРИРОДА И ОПШТЕСТВО 1 3+2+1 90 6
404 ЗППВ МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ СО МЕТОДИКА 3+2+1 90 6
Изборен предмет од групата Б1 (студентот бира два предмети) 2+1 45 6
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
405 ИППВ КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЈАЗИЧНО ИЗРАЗУВАЊЕ 2+1 45 3
406 ИППВ КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА 2+1 45 3
407 ИППВ КРЕАТИВНА МУЗИЧКА РАБОТИЛНИЦА 2+1 45 3
408 ИППВ КИНЕЗИТЕРАПИЈА 2+1 45 3
409 ИППВ МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА 2+1 45 3

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити

 

 

VIII СЕМЕСТАР – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Код Предмет   Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити
410 ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО КУЛТУРА НА ГОВОРОТ 2 2+2+1 75 5
411ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА 2 2+2+1 75 5
412 ЗППВ МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО ПРИРОДА И ОПШТЕСТВО 2 2+2+1 75 5
ПЕДАГОШКИ СТАЖ ВО ГРАДИНКА(два дена неделно цел семестар) 9 135 9
Студентот изработува дипломска работа од област по сопствен избор 6 90 6
ВКУПНО 30 450 30

Изборни предмети од групата Б1

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити

Изборни предмети од групата Б2

Код Предмет Неделен фонд на часа Семестрален фонд на часа Кредити

 

 

2.1. Универзитетска листа на слободни изборни предмети понудени од Факултетот

За информирано донесување одлуки во поглед на изборните предмети од универзитетската листа, а со цел зголемување на мобилноста меѓу програмите, се наведени значењата на кодовите:

ЗПОН – задолжителен предмет за Одделенска настава

ИПОН – изборен предмет за Одделенска настава

ЗППВ – задолжителен предмет за Предучилишно воспитание

ИППВ – изборен предмет за Предучилишно воспитание

ЗПБм – задолжителен предмет за Библиотекарство

ИПБм – изборен предмет за Библиотекарство

 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Код на предметот ПРЕДМЕТИ Кредити Наставен јазик
101 ЗПОН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРАНА ИЗРАЗУВАЊЕТО 1 5 македонски
103 ЗПОН СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 5 македонски
ЗПБ101м ИСТОРИЈА НА ПИСМОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ 7 македонски
ЗПБ102м ИСТОРИЈА НА ПИСМЕНОСТА ВО МАКЕДОНИЈА 7 македонски
109 ИПОН РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ 3 македонски,албански
118 ИПОН ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ГРАМАТИКА НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК 3 албански
202 ЗПОН МАТЕМАТИКА 2 5 македонски
202 ЗППВ ДИДАКТИКА 9 македонски,албански
ЗПБ203м ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЕНЦИКОЛОПЕДИСТИКА 6 македонски
203 ЗПОН СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА 5 македонски,албански
203 ЗППВ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 6 македонски,албански
206 ИПОН ЕТИКА 3 македонски
209 ИПОН МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 3 македонски
215 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТАИ УМСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ 3 македонски
301 ЗПОН МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 6 албански
302 ЗПОН ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕСО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 8 македонски, албански,труски
303 ЗПОН ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 македонски,албански
307 ИПОН АКЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 3 македонски
309 ИПОН МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА 3 македонски,албански
311 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ 5 македонски,албански
402 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 2 5 македонски,албански
403 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 2 5 македонски,албански,турски
404 ЗПОН ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 македонски,албански
ИПБ405м ЈАЗИК НА СРЕДИНАТА (НА ДОМИНАНТНАТА НАЦИОНАЛНОСТ) 6 албански
409 ИПОН ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ 3 Македонски

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
Код на предметот ПРЕДМЕТ Кредити Наставен јазик
101 ЗПОН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРАНА ИЗРАЗУВАЊЕТО 2 5 македонски
103 ЗПОН СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 5 албански
105 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНОСТА 3 македонски,албански
ЗПБ107м КУЛТУРНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 7 македонски
ЗПБ108м ПАЛЕОГРАФИЈА 7 македонски
108 ИПОН ЛЕКСИКОЛОГИЈА СО ФРАЗЕОЛОГИЈА 3 македонски,албански
110 ЗППВ ОПШТА ПЕДАГОГИЈА 5 албански
113 ЗПОН МАТЕМАТИКА 1 5 македонска
210 ИППВ МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 македонски,албански
210 ЗПОН УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 6 македонски,албански
213 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ХУМАНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ 3 македонски
214 ИПОН СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА 3 македонски,албански
217 ИПОН ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 македонски
218 ИПОН МЕДИУМСКА КУЛТУРА 3 албански
308 ИППВ ЕСТЕТИКА 3 македонски
312 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 1 5 македонски,албански
313 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 1 5 македонски,албански,турски
315 ЗПОН МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА 5 македонски,турски
316 ИПОН ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА 5 македонски
401 ЗПОН МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ/ АЛБАНСКИ   ЈАЗИК 1 5 македонски,албански
406 ИППВ КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА 3 македонски,албански
412 ЗПОН ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА 5 македонски,албански

 

 [1] Во согласност со членот 103 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ, бр. 35/2008), македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет на групата за Предучилишно воспитание на албански и на турски наставен јазик, а бројот на часовите (30 часа семестрално или 2 часа предавања и вежби неделно) и на кредитите (2) се искажуваат посебно.

[2] Предметот Хигиена на сите студиски групи се изведува на македонски наставен јазик.

[3] Предметот Историја на сите студиски групи се изведува на македонски наставен јазик.

[4] Предметот Национална историја на сите студиски групи се изведува на македонски наставен јазик.