Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

August 2020
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Огласна табла

ЗАВЕРКА на летен и ЗАПИШУВАЊЕ на зимски СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕ

За ЗАВЕРКА на летен и ЗАПИШУВАЊЕ на зимски СЕМЕСТАР
ВО УЧЕБНАТА 201
8-2019 ГОДИНА

Се известуваат студентите дека запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 год. ќе започне од 01.10.2018 год. и ќе трае заклучно до 05.10.2018 год.

Надвор од утврдените термини (по изминување на рокот за упис на семестар),уписот може да се регулира согласно ценовникот за задоцнето запишување на семестар.

Покрај запишување на семестарот со предметите во индексот, истите треба да се запишат и во електронска форма во студентското досие од i –know системот.

Според одлуките и режимот на студирање, студентите ги презапишуваат неположени предмети од претходните зимски семестри, а потоа согласно бројот на кредити можат да одберат и запишат предмети од тековниот зимски семестар. (максимален број на кредити кој може да се запише е 35).

СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ОДБЕРАТ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ ЛИСТАТА ОД ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ КОЈА Е ИСТАКНАТА КАКО ПРИЛОГ НА СООПШТЕНИЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, со НАПОМЕНА дека при запишувањето на укимските предмети во индексот и во обрасците за запишување задолжително во полето ЗАБЕЛЕШКА се внесува името и презимето на предметниот професор од избраниот предмет од УКИМ листата.

Потребни документи за запишување на зимски семестар 2018-2019 год:

  • Образец за запишување на зимски семестар;
  • Образец за заверка на летен семестар;
  • 100 ден. уплата за таксена марка;
  • 750 ден. за ИКСА ЗА УКИМ за Педагошки факултет;
  • Уплата на кредити (партиципација), вкупниот број на кредити кој се запишува се множи со цената за еден кредит и тоа:

Цена на 1 кредит за студенти во државна квота изнесува 205 ден.

Цена на 1 кредит за студенти во приватна квота изнесува 410 ден.

Работно време на шалтерите за време на уписот на зимски семестар ќе биде од 10:00 до 14:00 часот.

                                                                                                                                                                       Продекан за настава

                                                                                                                                     Проф.д-р Весна Макашевскa

 

 

ИНФОРМАЦИЈА 

ЗА ПОКРИЕНОСТ НА НАСТАВАТА ВО УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г. ЗИМСКИ  СЕМЕСТАР
ОД УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПОНУДЕНИ ОД ФАКУЛТЕТОТ           

Наставата на Педагошкиот факултет ,,Св. Климент Охридски’’ – Скопје, во зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година, од Универзитетска листа на слободни изборни предмети понудени од Факултетот за групите одделенска настава,предучилишно воспитание и библиотекарство ќе се покрива со внатрешни ангажирани професори согласно следниот табеларен преглед: 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

Ред. број

Код на предметот

ПРЕДМЕТИ Кредити Наставен јазик НАСТАВНИЦИ
1. 105 ИППВ Психологија на личноста 3 македонски Проф. д-р Зоран Михајловски
2. 108 ИПОН Лексикологија со фразеологија 3 македонски

албански

Проф. д-р Елизабета Бандиловска

Проф. д-р Вехби Кадриу

3. 109 ИПОН Религиски системи 3 албански

македонски

Проф. д-р Емиљ Сулејмани

Проф. д-р Душка Матевска

4. 206 ИПОН Етика 3 македонски Проф. д-р Светлана Камџијаш
5. 209 ИПОН Менаџмент во образованието 3 македонски Проф. д-р Розалина Попова Коскарова
6. 307 ИПОН Акциони истражувања во воспитно-образовната работа 3 македонски Проф. д-р Мариета Петрова
7. 309 ИПОН Методика на работа со надарени деца 3 македонски Проф. д-р Билјана Камчевска
8. 406 ИППВ Кукларство и сценографија 3 македонски

албански

Проф. д-р Маја Рауник Кирков

Проф. д-р Бурхан Ахмети

9. 409 ИПОН Еколошко воспитание 3 македонски Проф. д-р Билјана Глигорова
10. 101 ЗПОН Македонски/албански/турски јазик со култура на изразувањето 1 5 македонски Проф. д-р Билјана Маленко
11. 103 ЗПОН Социологија на образованието 5 македонски Проф. д-р Душка Матевска
12. ЗПБ 1м Историја на писмото и библиотеките 5 македонски Проф. д-р Сузана Котовчевска
13. ЗПБ 2м Историја на писменоста во Македонија 5 македонски Проф. д-р Виолета Мартиновска
14. 202 ЗПОН Математика 2 5 македонски Проф. д-р Слаѓана Јакимовиќ
15. ЗПБ 23м Лексикографија и енциклопедистика 5 македонски Проф. д-р Елизабета Бандиловска
16. 203 ЗПОН Семејна педагогија 5 македонски

албански

Проф. д-р Татјана Котева Мојсовска

Проф. д-р Флорина Шеху

17. 303 ЗПОН Основи на ликовното образование 5 македонски

албански

Проф. д-р Маја Рауник Кирков

Проф. д-р Бурхан Ахмети

18. 401 ЗПОН Методика на наставата по македонски/албански/турски јазик 1 5 македонски

албански

Проф. д-р Благица Петковска

Проф. д-р Лулзим Алиу

19. 402 ЗПОН Методика на наставата по математика 2 5 македонски

албански

Проф. д-р Весна Макашевска

Проф. д-р Методи Главче

20. 503 ЗПОН Методика на природонаучното и општественото подрачје  2 5 македонски

албански

турски

Проф. д-р Билјана Камчевска

Проф. д-р Леонора Јегени

Проф. д-р Аднан Ќахил

21. 404 ЗПОН Основи на физичкото образование 5 македонски

албански

Проф. д-р Марјан Малцев

Проф. д-р Бујар Саити

22. ИПБ 516м Јазик на средината 1 (на доминантната националност) 5 албански Проф. д-р Љуљзим Адеми
23. 203 ЗППВ Развојна психологија

 

6 македонски Проф. д-р Зоран Михајловски
24. 301 ЗПОН Методологија на педагошките истражувања

 

6 албански Проф. д-р Флорина Шеху
25. 302 ЗПОН Основи на музичкото образование со музички инструменти 8 македонски

албански

турски

Проф. д-р Владимир Талевски

Проф. д-р Јета Старова Мехмети

Проф. д-р Аида Ислам

26. 202 ЗППВ Дидактика 9 македонски Проф. д-р Сузана Никодиновска Банчотовска

 

УПИСИ 2020/2021
Септември сесија19
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________