Проф. д-р Весна Макашевска

Вонреден професор

тел.: 02/ 3066 774 лок. 231
e-mail:

ПРЕДМЕТИ
1. Методика на наставата по математика
2. Методика на воспитно-образовната работа по математика.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
Понеделник    12:00    13:00
Среда    12:00    13:00

Докторат:  Филозофски факултет- институт за педагогија на Универзитет „Св.Кирил и Методи”  во Скопје, на тема: Методички концепти во почетната настава по математика и   нивна реализација (2007)
Магистерски труд: Филозофски факултет- институт за педагогија на Универзитет „Св.Кирил и Методи”  во Скопје на тема: Методички аспекти на теоријата на множествата (2002)
Дипломска работа : Филозофскиот факултет- институт за педагогија на Универзитет „Св.Кирил и Методи”  во Скопје на тема: Суштина и значење на ндивидуализацијата  на  наставата по математика(1993)
НАСТАВНО НАУЧНА ДЕЈНОСТ:

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот  факултет избрана за помлад асистент, по методската група на предмети (1998-2002); Од страна на Наставно-научниот совет на Педагошкиот  факултет избрана за асистент  по предметите методика на наставата по математика и методика на воспитно – образовна работа по математика (2002); Од страна на Наставно-научниот совет на Педагошкиот  факултет избрана за доцент по предметите методика на наставата по математика и методика на воспитно – образовна работа по математика (2007).

ЗАВРШЕНИ ТРЕНИНЗИ И ОБУКИ:

„Со читање и пишување до критичко мислење” СОРОС;
„Европски проект за обука на учители во Р Македонија” ТЕМПУС;
 „Подобрување на квалитетот на наставата по математика по природно – научните предмети и математика” ТЕМПУС;
 „Креативна настава и учење” УСАИД;
„Реформи во високото образование со воведување на Европски кредит трансфер систем” УСАИД;
„Интегратинг Е леарнинг ацросс Теацхерс Цуррицулум” ТЕМПУС од кој произлезе и престој на Ријксуниверситет во Гронинген, Холандија;
 „Размислувај математички” – обука за национални тренери УНИЦЕФ и Биро за развој на образование на РМ.

АВТОРСТВО И КОАВТОРСТВО:
Коавтор на повеќе учебници и учебни помагала по математика за основно образование, како:
•    Збирка задачи по математика за трето одделение (2002);
•    Збирка задачи по математика за четврто одделние (2004);
•    Математика за второ одделение (2008);
•    Прирачник по математика за прво одделение;
•    Прирачник по математика за второ одделение;
•    Прирачник по математика за трето одделение.
ДРУГИ ПОЗНАЧАЈНИ ТРУДОВИ:
•    Самостојната работа на учениците во почетната настава по математика, Педагошка практика, година 2, бр. 1, Скопје 2004
•    Теоријата на множествата како тенденција во наствата по математика, Зборник на трудови, Педагошки факултет „Св.Климент Охридски” , Скопје, 2003
•    Проблемот на модернизација на воспитно – образовната работа по математика, Зборник на трудови, Педагошки факултет „Св.Климент Охридски” , Скопје, 2005
•    Математичкото мислење и неговиот развој, Просветно дело бр.2, Скопје, 2006 (коаавтор)
•    За микроорганозацијата на наставниот час по математика, Зборник на трудови, Педагошки факултет „Св.Климент Охридски” , Скопје, 2007
•    Љуалитѕ импровемент ат инитиал теацхинг оф матхематицс  тхроугх дефининг метходицал цонцептс, Цоллецтед Паперс оф ИВ Балкан Цонгресс: Едуцатион, Тхе Балканс, Еуропе, Стара Загора, Булгариа, 2007;
•    Почетната настава по математика во концептот на деветгодишното основно образовани, Зборник на трудови од ИВ меѓународен научен собир, Охрид, 2008
•    Цонтемпорарѕ Стратегиес фор Ацтиве Леарнинг анд Теацхинг ат тхе Инитиал Теацхинг оф Матхематицс, Цоллецтед Паперс оф ИИ Сциентифиц ресеарцх сѕмпосиум: Педагогѕ анд тхе Кноњледге Социетѕ, Загреб,2008.
УЧЕСТВО НА  МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ:
•    „Современото предучилишно воспитание и основно образование – состојбии и перспективи” - Педагошки факултет, Скопје (2004);
•    „Современи тенденции во формирањето на наставен кадар за предучилишно воспитание и одделенска настава” - Педагошки факултет, Скопје (2006) ;
•    Тхе ИВнд Балкан Конгрес „Едицатион,Тхе Балканс,Еуропе”- Фацултѕ оф едуцатион Стара Загора, Булгариа (2007);
•    Научен собир со меѓународно учество „Современи состојби во образованието “- Педагошки факултет, Скопје (2008);
•    ИИ Сциентифиц ресеарцх сѕмпосиум: Педагогѕ анд тхе Кноњледге Социетѕ, Загреб,2008
ДРУГИ  АКТИВНОСТИ:
Учество во стручен тим за изработка на  наставна програма по математима за И, ИИ, ИИИ, ИВ, В  и ВИ одделние за деветгодишно основно образование во РМакедонија.