СТУДИСКИ ПРОГРАМ НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ – ГРУПА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

ЗА ВОСПИТУВАЧИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК И НА ТУРСКИ ЈАЗИК


I Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 101/1 МАЈЧИН ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО I 4+2 90 7 Тековна оцена
ЗППВ 102 МАТЕМАТИКА 3+3 90 7 по I семестар завршна оценка
ЗППВ 103 ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА 3+2 75 5 по I семестар завршна оценка
ЗППВ 104 ОСНОВИ НА ФИЛОЗОФИЈАТА 3+1 60 4 по I семестар завршна оценка
ЗППВ 105/1 СТРАНСКИ ЈАЗИК I (АНГЛИСКИ, ФРАНЦУСКИ, ГЕРМАНСКИ, РУСКИ) 1+2 45 3 Тековна оцена
ЗППВ 106 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО (за етничките групи)* 3+2 75* 7* Тековна оцена
ЗППВ 107/1 ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ** (0+2) 30** 1 Не се оценува
  ВКУПНО:А 14+10 360 27  
Б.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 108 ЛОГИКА 2+2 60 3 по I семестар завршна оценка
ИППВ 109 РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ 2+2 60 3 по I семестар завршна оценка
ИППВ 110 ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ 2+2 60 3 по I семестар завршна оценка
  ВКУПНО Б: 6+6 180 9  
  ВКУПНО А+Б 16+12 420 30  

 

II Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 101/2 МАЈЧИН ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО II 4+2 90 7 по II семестар завршна оценка
ЗППВ 151 СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 3+2 75 5 по II семестар завршна оценка
ЗППВ 152 ОПШТА ПЕДАГОГИЈА 4+2 90 6 по II семестар завршна оценка
ЗППВ 153 ПРЕДУЧИЛИШНА ХИГИЕНА 3+2 75 5 по II семестар завршна оценка
ЗППВ 105/2 СТРАНСКИ ЈАЗИК II (АНГЛИСКИ, ФРАНЦУСКИ, ГЕРМАНСКИ, РУСКИ) 1+2 45 3 по II семестар завршна оценка
ЗППВ 106/2 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО II (за етничките групи)* 3+2 75 7* по II семестар завршна оценка
ЗППВ 107/2 ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ** II (0+2)   1 Не се полага
  ВКУПНО:А 15+10 360 27+7  
Б.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 154 МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2+2 60 3 по II семестар завршна оценка
ИППВ 155 ЕТИКА 2+2 60 3 по II семестар завршна оценка
ИППВ 207 ИСТОРИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИДЕИ 2+2 60 3  
  ВКУПНО Б: 6+6 180 9  
  ВКУПНО А+Б 17+12 425 30  

 

III Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 201 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 3+2 75 6 по III семестар завршна оценка
ЗППВ 202 ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 3+2 75 6 по III семестар завршна оценка
ЗППВ 203 ОСНОВИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ СО ПРОСВЕТНО ЗАКОНОДАВСТВО 3+2 75 6 по III семестар завршна оценка
ЗППВ 204 КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА 2+2 60 4 по III семестар завршна оценка
ЗППВ 205/1 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА I 1+2 45 4 Тековна оцена
ЗППВ 206/1 ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА* I (0+2) 30 1 Не се полага
  ВКУПНО:А 12+12 375 27  
Б.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 208 ХОР И ОРКЕСТАР 2+2 60 3 по III семестар завршна оценка
ИППВ 209 ГЕОГРАФИЈА 2+2 60 3 по III семестар завршна оценка
  ВКУПНО Б: 4+4 120 6  
  ВКУПНО А+Б 14+8 435 30  

 

IV Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 251 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА 3+3 90 7 по IV семестар завршна оценка
ЗППВ 252 ДИДАКТИКА 3+2 75 6 по IV семестар завршна оценка
ЗППВ 253 ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА 2+2 60 5 по IV семестар завршна оценка
ЗППВ 254 СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА 2+2 60 5 по IV семестар завршна оценка
ЗППВ 204/2 ИНФОРМАТИКА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО II 1+2 45 3 по IV семестар завршна оценка
ЗППВ 206/2 ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА* II (0+2) 30 1 Не се полага
  ВКУПНО:А 11+13 360 27  
           
Б.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 255 ЕСТЕТИКА 2+2 60 3 по IV семестар завршна оценка
ИППВ 256 ВТОР СТРАНСКИ ЈАЗИК 2+2 60 3 по IV семестар завршна оценка
ИППВ 156 ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНИОТ РАЗВОЈ 2+2 60 3 по IV семестар завршна оценка
  ВКУПНО Б: 6+6 180 9  
  ВКУПНО А+Б 13+15 420 30  

 

V Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 301 ОСНОВИ НА ПРИРОДАТА 3+3 90 5 по V семестар завршна оценка
ЗППВ 302 МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ 3+2 75 5 по V семестар завршна оценка
ЗППВ 303/1 ПОЗАНВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ I 2+2 60 4 Тековна оцена
ЗППВ 304/1 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО КУЛТУРА НА ГОВОРОТ I 2+1 45 3 Тековна оцена
ЗППВ 305/1 ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА I 1+1 30 3 Тековна оцена
ЗППВ 306/1 ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА I 1+1 30 3 Тековна оцена
ЗППВ 307/1 ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА I 1+1 30 3 Тековна оцена
ЗППВ 206/3 ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА* III (0+2) 30 1 Не се полага
  ВКУПНО А 13+13 390 27  
Б ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 308 КОМПАРАТИВНА ЛИТЕРАТУРА 2+2 60 3 по V семестар завршна оценка
ИППВ 310 СЦЕНСКИ ИГРИ 2+2 60 3 по V семестар завршна оценка
  ВКУПНО Б 4+4 120 6  
  ВКУПНО А+Б 15+8 450 30  

 

VI Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 304/2 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО КУЛТУРА НА ГОВОРОТ II 2+2 60 5 Тековно оценување
ЗППВ 351/1 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА I 2+2 60 4 Тековно оценување
ЗППВ 352/1 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО ПРИРОДНАТА И ОПШТЕСТВЕНАТА СРЕДИНА I 2+2 60 4 Тековно оценување
ЗППВ 305/2 ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА II 1+2 45 3 Тековно оценување
ЗППВ 306/2 ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА II 1+2 45 3 Тековно оценување
ЗППВ 307/2 ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА II 1+2 45 3 Тековно оценување
ЗППВ 303/2 МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ – КЛАВИЈАТУРА 1+2 45 4 по VI семестар завршна оценка
ЗППВ 306/4 ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА* IV (0+2) 30 1 Не се оценува
  ВКУПНО А 10+16 375 27  
Б ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 353 ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА 2+2 60 3 по VI семестар завршна оценка
ИППВ 354 ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА 2+2 60 3 по VI семестар завршна оценка
ИППВ 355 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНАТА РАБОТА 2+2 60 3 по VI семестар завршна оценка
ФППВ 356 ФАКУЛТАТИВЕН ПРЕДМЕТ (по избор под бр.___ ) МЕНТОРСКИ   1 Не се полага
  ВКУПНО Б 6+6 180 10  
  ВКУПНО А+Б 12+18 450 30  

 

VII Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 401 ИСТОРИЈА 3+1 60 4 по VII семестар завршна оценка
ЗППВ 304/3 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО КУЛТУРА НА ГОВОРОТ III 1+2 45 4 Тековна оцена
ЗППВ 351/2 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА II 2+2 60 4 Тековна оцена
ЗППВ 452/2 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО ПРИРОДНАТА И ОПШТЕСТВЕНАТА СРЕДИНА II 2+2 60 4 Тековна оцена
ЗППВ 305/3 ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА III 1+2 45 3 Тековна оцена
ЗППВ 306/3 ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА III 1+2 45 3 Тековна оцена
ЗППВ 307/3 ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА III 1+2 45 3 Тековна оцена
ЗППВ 206/5 ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА* V (0+2) 30 1 Не се оценува
  ВКУПНО А 13+13 375 26  
Б ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студентот избира еден од наведените предмети
ИППВ 402 МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА 2+2 60 3 по VII семестар завршна оценка
ИППВ 403 МЕТОДИКА НА РАБОТА СО ДЕЦА ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ 2+2 60 3 по VII семестар завршна оценка
ИППВ 404 АУДИО-ВИЗУЕЛНИ СРЕДСТВА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 2+2 60 3 по VII семестар завршна оценка
ФППВ 405 ФАКУЛТАТИВЕН ПРЕДМЕТ (по избор под бр.___ ) МЕНТОРСКИ   1 Не се полага
  ВКУПНО Б 6+6 180 10  
  ВКУПНО А+Б 15+15 435 30  

 

VIII Семестар

Код на предмет ПРЕДМЕТ Седмични часови Фонд на часови Кредит поени Испит се полага
  А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ        
ЗППВ 304/4 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО КУЛТУРА НА ГОВОРОТ IV 3+2 75 4 по VIII семестар завршна оценка
ЗППВ 451/3 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА III 3+2 75 4 по VIII семестар завршна оценка
ЗППВ 452/3 МЕТОДИКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ПО ПРИРОДНАТА И ОПШТЕСТВЕНАТА СРЕДИНА III 3+2 75 4 по VIII семестар завршна оценка
ЗППВ 305/4 ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА IV 2+2 60 3 по VIII семестар завршна оценка
ЗППВ 306/4 ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА IV 2+2 60 3 по VIII семестар завршна оценка
ЗППВ 407/4 ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА IV 2+2 60 3 по VIII семестар завршна оценка
ЗППВ 451 ПЕДАГОШКИ СТАЖ* МЕНТОРСКИ   3 Не се полага
ЗППВ 452 ДИПЛОМСКА РАБОТА МЕНТОРСКИ   6 по VIII семестар завршна оценка
  ВКУПНО А 15+12 405 30  

 

ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ од I семестар до VIII семестар)

 1.  
ЛОГИКА  
 1.  
РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ  
 1.  
ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ  
 1.  
МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  
 1.  
ЕТИКА  
 1.  
ИСТОРИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИДЕИ  
 1.  
ХОР И ОРКЕСТАР  
 1.  
ГЕОГРАФИЈА  
 1.  
ЕСТЕТИКА  
 1.  
ВТОР СТРАНСКИ ЈАЗИК  
 1.  
ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНИОТ  РАЗВОЈ  
 1.  
КОМПАРАТИВНА ЛИТЕРАТУРА  
 1.  
СЦЕНСКИ ИГРИ  
 1.  
ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА  
 1.  
ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА  
 1.  
МЕТОДИКА НА ВОСПИТНАТА РАБОТА  
 1.  
ФАКУЛТАТИВЕН ПРЕДМЕТ                             (по избор под бр.___ )  
 1.  
МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА  
 1.  
МЕТОДИКА НА РАБОТА СО ДЕЦА ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ  
 1.  
АУДИО-ВИЗУЕЛНИ СРЕДСТВА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА  
 1.  
ФАКУЛТАТИВЕН ПРЕДМЕТ                          (по избор под бр.___ )