ИНФОРМАТОР

 На линковите подолу превземете ја литературата за студиските програми на Педагошкиот Факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје:


 

Студиска програма по ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА, 2013/14
Предметни програми по ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА, 2013/14

PRIMARY TEACHER EDUCATION study programme 2013-2014 
 
Студиска програма по ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ, 2013/14
Предметни програми по ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ, 2013/14

PRESCHOOL TEACHER EDUCATION study programme 2013-2014 
 
Студиска програма по БИБЛИОТЕКАРСТВО, 2013/14
Предметни програми по БИБЛИОТЕКАРСТВО, 2013/14
 
LIBRARIANSHIP study programme 2013-2014 
 
Самоевалуација на Педагошки факултет „Св. климент Охридски“ - Скопје, 2010

 Превземете го информаторот за студентите на одделенска настава во pdf формат:

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

Превземете го информаторот за студентите на предучилишно воспитание во pdf формат:

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ