РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

На линковите подолу можете да го превземете распоредот на предавања и вежби во pdf формат:


Распоред на предавања и вежби за зимскиот семестар 2014-2015 година за студиските групи Одделенска настава, Предучилишно воспитание и Библиотекарство:

Информација за промена на терминот за Семејна педагогија и Педагошка

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ ВО СЕДМИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОД. ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -СКОПЈЕ ВО ПРВИОТ СЕМЕСТАР  ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОД. ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ НА МАКЕДОНСКИ И ТУРСКИ  НАСТАВЕН ЈАЗИК

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -СКОПЈЕ ВО  ПРВИОТ СЕМЕСТАР  ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОД. ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА НА МАКЕДОНСКИ И ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

ORARI I LIGJERATAVE DHE I USHTRIMEVE NË SEMESTRIN DIMËROR 2014/2015 - GRUPI PARASHKOLLOR ME MËSIM NË GJUHËN SHQIPE – VITI I PARË (SEMESTRI I PARË)

ORARI I LIGJERATAVE DHE I USHTRIMEVE NË SEMESTRIN DIMËROR 2014/2015 - GRUPI KLASOR ME MËSIM NË GJUHËN SHQIPE – VITI I PARË (SEMESTRI I PARË)